Splošni pogoji poslovanja podjetja TIM POHIŠTVO D.O.O.

Prosimo vas, da si spodnje informacije skrbno preberete, nepoznavanje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja ne more biti predmet reklamacije! V primeru morebitnih nejasnosti, vas prosimo, da nas pokličete in z veseljem vam bomo pomagali!

Splošno:

Splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojna razmerja (pravice in obveznosti) med pogodbenima strankama, podjetjem TIM POHIŠTVO D.O.O. (v nadaljevanju: podjetje) in naročnikom izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik).

S potrditvijo ponudbe podjetja se šteje, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja podjetja, ter se z njimi v celoti strinja.

Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med podjetjem in naročnikom morajo biti pisni. Vsi dodatni ustni dogovori so neveljavni.

Zaradi narave izdelkov (pohištvo izdelano po naročilu), ki jih prodajamo so naši pogoji prodaje in dobave specifični. Ne priznavamo pogojev strank, če so le-ti drugačni od naših, razen v primeru, da je to posebej dogovorjeno in zapisano.

Meritve:

Meritve opravlja strokovna oseba podjetja. Podjetje odgovarja za dimenzijsko ustreznost pohištva, kadar naročnik naroči pohištvo na podlagi izmere opravljene s strani podjetja.

V kolikor naročnik posreduje podjetju podatke o dimenzijah pohištva na podlagi meritev, ki jih opravi naročnik sam, oziroma tretja oseba po njegovem naročilu, je podjetje prosto vsake odgovornosti za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev, zaradi katerih pohištvo dimenzijsko ni ustrezno. Stroški dodatnih del, popravil ali zamenjave pohištva in ostali stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev naročnika oziroma tretje osebe po njegovem naročilu, v celoti bremenijo naročnika.

Naročnik je dolžan podjetje seznaniti z vsemi projekti vgradnje, ter opozoriti na morebitne skrite in ne skrite ovire (vodovod, električne inštalacije, karnise, izven stenske cevi, skriti profili, pod konstrukcije, sprememba v materialu, morebitne skrite poškodbe zgradbe,…) in tudi na morebitna nadaljnja dela, katera bo naročnik kasneje izvajal, v kolikor se le-ta dela neposredno navezujejo na izdelke, ki so predmet ponudbe oziroma predračuna (vrsta ali izvedba podov, postavitev ostalega pohištva, sprememba odprtin,….). Pri novogradnjah mora naročnik podjetje seznaniti tudi s točnimi podatki višine tlakov (vodni ris). V nasprotnem primeru naročnik nosi posledično nastale stroške poškodb inštalacije, prevzame pa tudi vse stroške zastoja pri montaži in dodatnih nepredvidenih del, ki so posledično nastala. V primeru, da merilec pred meritvijo ni bil seznanjen s skritimi in ne skritimi ovirami, podjetje ne odgovarja za dimenzijsko ustreznost pohištva. Pobuda o seznanitvi z morebitnimi skritimi ovirami, kot tudi nastali stroški in obveznosti pri urejanju dokumentacije za informiranje podjetja, so izključno na strani naročnika.

Ponudba in potrditev naročila:

Podjetje izdela ponudbo na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje naročnik in opravljenih meritev. Za navedene podatke (dimenzije, barva, odpiranja, oprema,…) vedno jamči naročnik. Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila pregledati ponudbo (preveriti dimenzije, barve, okovje, skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati od podjetja pojasnitev nejasnih podatkov. Kasnejše nejasnosti naročnik ne more uveljavljati in ne morejo biti predmet reklamacijskih oziroma garancijskih zahtevkov naročnika. Naročnikova zahteva za pojasnitev nejasnosti po sklenitvi pogodbe in realizirani dobavi ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo.
V primeru zahtev naročnika, ki so strokovno nesprejemljive in je podjetje naročnika nanje opozorilo, pa naročnik kljub opozorilu vztraja pri zahtevah, je izključena vsakršna odškodninska odgovornost podjetja. V primeru zahtev naročnika, ki niso v skladu s standardi stroke, si podjetje pridržuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov.
Ponudba vedno velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Z izdajo nove verzije ponudbe se v celoti nadomesti prejšnja verzija ponudbe.
Pisna potrditev ponudbe oziroma plačilo predračunske vrednosti ali are pomeni, da naročnik potrjuje pravilnost in ustreznost naročila, se strinja v vsemi elementi ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino splošnih pogojev poslovanja podjetja. Nepoznavanje ponudbe in njene vsebine, ter morebitne nejasnosti ne morajo biti vzrok za kasnejšo reklamacijo.

Naročnik ima pravico do odpovedi naročila ali spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo, brez obveznosti naročnika do podjetja, najkasneje en (1) dan od pisne potrditve zadnje verzije dokončne ponudbe. Odpoved naročila ali sprememba podatkov morata biti v pisni obliki. Po preteku tega roka sta odpoved naročila ali sprememba podatkov možna zgolj v primeru, da naročnik poravna vse stroške, vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki, ki so nastali podjetju do odpovedi naročila ali spremembe podatkov. Enako velja v primeru, če naročnik naroči napačno blago. Naročnik je stroške na podlagi izdanega računa dolžan poravnati v osmih (8) dneh.

Pridržujemo si pravico do spremembe v izdelavi, zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov.

Kadar naročnik oddaja naročila preko telefona, spletnega obrazca povpraševanja ali elektronske pošte oziroma je podlaga za naročilo projektna dokumentacija ali skice, ki jih prinese naročnik, potem sam odgovarja za morebitne napake. Stroške, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme naročnika. Vsa ustna dogovarjanja, ki se nanašajo na predmet ponudbe so nična.

V kolikor naročnik v roku, ki je navaden na ponudbi ne izvrši naročila, se smatra, da od naročila odstopa.

Cene in plačilo:

Cene so določene in izražene v evrih. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, barve, dimenzije, ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila tudi v primeru sprememb cen po ceniku in podražitve surovin.

Naročnik lahko opravi plačilo samo na transakcijski račun podjetja. Predstavniki, merilci, monterji niso pooblaščeni za sprejemanje naročil in plačil.

V primeru zamude naročnika s plačilom, ki ni posledica višje sile, ima podjetje pravico zahtevati zamudne obresti skladno z zakonom.
V primeru neplačila oziroma neizpolnitve naročnikovih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico na blagu tudi po njegovi izročitvi naročniku, dokler naročnik ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti.
Skladno s prejšnjim odstavkom si podjetje v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude s plačili, pridrži pravico vzeti blago nazaj (nevgrajeni elementi v celoti, za vgrajene elemente – krila), ne da bi s tem samo kršilo pogodbene obveznosti. Naročnik dovoljuje podjetju neoviran dostop do teh elementov in njihov odvoz.

DDV:

Splošna stopnja DDV je 22 %.

Za nakup vgradne omare skupaj z montažo je 9,5 %.

V primeru da je naročnik davčni zavezanec, mora posredovati točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru podjetje ne priznava kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.

Naročnik s podpisom na dobavnici jamči za verodostojnost izjave o upravičeni znižani stopnji DDV, vezano na vgradnjo pohištva na stanovanjskih in javnih objektih, v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost.

Plačilni pogoji:

Plačilno pogoji se definirajo z vsako stranko posebej.

Dobava in dobavni roki:

Dobavni roki se določajo glede na vsakokratno ponudbo. Podjetje obvesti naročnika o montaži ali za prevzem blaga pisno ali ustno, minimalno dva dni pred pričetkom del.

Dobavni rok je opredeljen v ponudbi in prične teči pet delovnih dni po pisni potrditvi naročila s strani stranke ali plačilu predračunske vrednosti na transakcijski račun podjetja. Za zamude pri dobavi ne izplačujemo zamudnih obresti.

Dobavni rok, določen s strani podjetja, začne teči po končnih meritvah in razjasnitvi vseh tehničnih vprašanj in po prejemu pisne potrditve naročila. V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnosti elementa, se rok dobave podaljša. V tem primeru prodajalec odpravi neskladnost v najkrajšem možnem roku, brez povračila morebitno nastale škode naročniku, ki je nastala zaradi zamude, v kolikor se podjetje in naročnik ne dogovorita drugače.

Dobava blaga je v določenih primerih lahko tudi delna, vendar mora biti o tem naročnik obveščen vsaj en dan pred prvotno določenim terminom. Naročnik je dolžan ob prevzemu blago pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj napisati na odpremni list. V kolikor tega ne naredi, ter se elementi vgradijo, se smatra, da so vsi elementi pravilni in prevzeti s strani naročnika.

Poškodba stekla (lom) se ob prevzemu, upošteva le takrat, ko naročnik nemudoma poda pisno izjavo. Kasnejši lomi stekla, ki niso posledica prevoza ali vgradnje iz strani podjetja in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok loma neznan, ne morajo biti predmet reklamacije.

Naročnik potrdi, da je blago dostavljeno v skladu s ponudbo in da je montaža kakovostno opravljena. To naredi s podpisom ob prevzemu in s podpisom na dobavnici. Tako kupec potrjuje, da je prodajalec. v celoti realiziral ponudbo/pogodbo in s tem pridobil vse pravice, ki izhajajo iz tega razmerja.

Odprema blaga in prenos tveganja:

Izročitveni kraj za dobavo izdelkov, ko naročnik ne naroči montaže ali prevoza, je skladišče podjetja. V tem primeru se tveganje za izgubo ali poškodovanje izdelkov prenese na naročnika s predajo izdelkov prevozniku ali naročniku osebno.

Izdelke, pripravljene na prevzem mora naročnik prevzeti v 8 dneh po tem, ko je bil s strani podjetja obveščen, da so izdelki pripravljeni v skladišču za prevzem. V kolikor naročnik naročenih izdelkov ne prevzame v navedenem roku osem (8) dni ali jih ne dovoli vgraditi mu podjetje lahko zaračuna stroške skladiščenja, ki znašajo 0,1 % vrednosti naročenih izdelkov na dan.

Dvig blaga je možen v skladišču podjetja od ponedeljka – petka od 7:30 do 10.00 ure, po predhodni najavi. Najava mora biti vsaj en delovni dan pred prevzemom.

Če naročnik pohištvo prevzame sam, mora pred odvozom blago pregledati in opozoriti na vse morebitne pomanjkljivosti, kasnejših reklamacij se ne upošteva. Naročnik za stavbno pohištvo, ki ga montira v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.

Pridržanje lastništva:

V primeru postopanja naročnika v nasprotju z določili pogodbe, še posebej v primerih zamude plačil imamo pravico blago vzeti nazaj (velja za vse še ne vgrajene elemente), brez da bi s tem kršili pogodbene obveznosti. V primeru naše zaplembe blaga, lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Po zaplembi blaga smo pooblaščeni unovčiti njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi prodajnimi stroški pa zaračunati stranki.

Garancija in jamstvo za odpravo napak:

Vračilo izdelkov zaradi napak, za katere odgovarja naročnik ni možno. Če naročnik naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, smo upravičeni zahtevati povračilo vseh tudi dodatno nastalih stroškov. Vračilo napačnega izdelka (v kolikor je razlog na strani naročnika) ni možno.

Garancijski list prejme naročnik po dokončanju del z računom.

Po preteku garancije podjetje zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele v skladu z veljavno zakonodajo. Čiščenje in vzdrževanje pohištva je dovoljeno le s temu namenjeni sredstvi oziroma s čistili, ki jih odobri proizvajalec. Zaradi uporabe sredstev, ki niso potrjena za uporabo in vzdrževanje s strani proizvajalca, se morebitna reklamacija in garancija ne prizna. Navodila za uporabo, vzdrževanje in čiščenje dobi naročnik skupaj z računom in garancijskem listom.

Pogoj za uveljavljanje garancije s strani naročnika je, da naročnik izpolni svoje obveznosti do podjetja, da pregleda izdelke takoj po prevzemu, ter da pravočasno in na pravilen način vloži zahtevek za reklamacijo. Če ima blago napako, za katero je podjetje odgovorno, smo dolžni naročniku okvaro ali pomanjkljivost odpraviti v najkrajšem možnem razumnem roku.

Reklamacija (uveljavljanje garancije):
Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@tim-pohistvo.si.

Reklamacijskemu zahtevku mora priložiti račun, garancijskemu zahtevku pa garancijski list in račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napravi zapisnik.
Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.
Naročnik mora v primeru zahteve podjetja takoj vrniti reklamirane izdelke ali posamezne izdelke, zaradi ugotavljanje upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru naročnik izgubi pravico do reklamacije.

Predmet reklamacije ne morajo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelku, če ne vplivajo na funkcionalnosti izdelka in niso vidna iz razdalje več kot 1 m.

Ko se podjetje prepriča, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev reklamacije. Načini rešitve reklamacije so odprava napake na izdelku, zamenjava izdelka ali znižanje cene in so odvisni od vrste in stopnje napake oziroma dogovora z naročnikom.

Podjetje ne bo upoštevalo nobenih reklamacij zaradi napak, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe.

Montaža:
Montaža ostalih proizvodov se izvaja po navodilih proizvajalca!
Zaščito objekta in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti naročnik, razen, če ni pisno dogovorjeno drugače.
Objekt je pripravljen za montažo, ko je možno brez dodatnih del zmontirati pohištvo.
Podjetje ni pooblaščeno in ne izvaja elektro priklopov in vodovodnih priklopov, to uredi naročnik sam. Naročnik pa mora zagotoviti dostop do električne energije, da je možno ob montaži elektro pogone testirati.

Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi, a so nujna za dokončanje del (odbijanje zidu, zidarska dela, letvanje, silikoniziranje, oplesk, opaženje, odvoz, zaščita profilov, itd…), gredo v breme naročnika in se dodatno zaračunajo.

V primeru dodatnih del se rok dobave podaljša v skladu s pisnim sporazumom med naročnikom in podjetjem. Za opravljena dodatna dela oziroma dodatne elemente izda podjetje naročniku račun, ki ga je naročnik dolžan poravnati v osmih (8) dneh. Cena dodatnih del je razvidna iz ponudbe, ki jo podjetje pripravi naročniku na njegovo pobudo. V primeru, da se naročnik ni predhodno seznanil s cenami dodatnih del ali dodatnih elementov, dodatna dela pa so bila opravljena oziroma dodatni elementi dobavljeni (in montirani), naročnik ne more uspešno ugovarjati višini izdanega računa.

Naročnik oziroma njegov pooblaščenec mora biti prisoten na objektu ob začetku montaže in po končani montaži. Ob prevzemu blaga oziroma ob koncu montažnih del je naročnik dolžan, skupaj z vodjo montažne skupine, pregledati blago oziroma opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na zapisnik, saj se sicer šteje, da je blago dobavljeno ter dela opravljena brez napak in podjetje kasnejših pripomb ne bo upoštevalo. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se šteje, da je blago prevzeto in delo opravljeno brez napak ter pripomb. V tem primeru podjetje ne upošteva nikakršnih kasnejših reklamacij.

Demontaža zajema demontiranje obstoječega pohištva. Sanacija morebitnih poškodb, stene ali podov, ki lahko nastanejo pri demontaži zaradi dotrajanosti stene ali poda, ni predmet ponudbe, morebitna popravila naročnik opravi v lastni režiji.

Montaža zajema raznos in montažo pohištva v pripravljene prostore. V kolikor je montaža na višini se posebej zaračuna tudi raznos. Sama montaža ne zajema demontaže starega pohištva. Prav tako ne vključuje montaže zaključnih letvic, polic, itd…

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam.

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01.08.2015. Splošni pogoji se razlagajo v skladu z nacionalnim in EU pravom in zakonodajo.

Splošni pogoji poslovanja podjetja Tim pohištvo d.o.o., Nasipi 7 a, Trbovlje, so javno dostopni na spletni strani www.tim-pohistvo.si.

Kupec s podpisom potrjuje, da je prebral, razumel in v celoti sprejel predloženo ponudbo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]